לדף הבית
שבת ג' בתשרי תשע"ח 23.09.2017
פניות ציבור
מידע שימושי
הרבנים הראשיים לדורותיהם
מי אנחנו
דף הבית
ראשי > מידע שימושי > חוק חופש המידע
בקשת מידע לפי חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים כגון בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים וכו'.

 

החוק קובע מי זכאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש לרשות הציבורית שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט – 1999 (להלן: "התקנות"), הגשת בקשה כרוכה בתשלום אגרה, אותה ניתן לשלם באמצעות בנק הדואר, כמפורט בהמשך.

בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועה בחוק. ככלל, על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל- 90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להביע את עמדתו לעניין מסירת המידע. פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד לחלוף הזמן למיצוי זכות זו.

איך מבקשים מידע מהרבנות הראשית לישראל?

·    מכתב בקשה - נסחו מכתב המפרט באופן ברור את המידע המבוקש על ידכם. המכתב צריך לכלול את זהות ופרטי המבקש וסוג המידע המבוקש על ידו. באם המבקש מייצג אדם או גוף אחר, יש לציין זאת בגוף המכתב.

·    תשלום אגרה - שלמו את אגרת הבקשה למידע, באמצעות הפקדת סכום האגרה בחשבון המשרד לשירותי דת בבנק הדואר – בנק 09 סניף 001 חשבון 26349 (ראו בהמשך את המידע הדרוש לעניין אגרות).

·    כתב התחייבות – למכתב יש לצרף "כתב התחייבות", בו הנכם מתחייבים לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקת המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪. במידה ועלות הטיפול בבקשה גבהה יותר, תידרש הסכמה בנפרד להמשך הטיפול.

·     שילחו את מכתב הבקשה בצירוף האסמכתא על תשלום האגרה וכתב ההתחייבות אל:

גב' תמי מזרחי

הממונה על חוק חופש המידע ברבנות הראשית לישראל:

 

רח' ירמיהו 80

בית יהב,  ירושלים , ת"ד 36016  

מיקוד 9136001

 

כתובת הדוא"ל:   Mankal2@rab.gov.il

 

פקס מס' 02-5377874

 

מהי עלות שירות בקשת המידע?

להלן פירוט סכומי האגרות, בהתאם לתקנות:

·         אגרת בקשה (לפי תקנה 1 לתקנות): 20 ש"ח

·     אגרת טיפול (לפי תקנה 2 לתקנות): 30 ש"ח לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל מהשעה הרביעית.

· אגרת הפקה (לפי תקנה 3א לתקנות): 0.20 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.50 ש"ח לתקליטור מחשב שנמסר.

כפי שהוסבר לעיל, בהתאם לתקנה 4 לתקנות, על מגיש הבקשה למלא "כתב התחייבות", בו יתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקת החומר המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח. במידה ועלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, תידרש הסכמה בנפרד להמשך הטיפול.
 
מידע בדבר בקשות הפטורות מאגרה, כמו גם מידע נוסף בנושא הגשת בקשות, ניתן למצוא באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע שבמשרד המשפטים.
 
לפרטים נוספים בנושא מידע ברבנות הראשית לישראל, ניתן ליצור קשר עם גב' תמי מזרחי, הממונה על חוק חופש המידע ברבנות הראשית לישראל, בטלפון מס' 02-5313114  

מידע שימושי
החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל
דו"ח חופש המידע
חוק חופש המידע
רשימת רבנים מנהלי מחלקת כשרות בישראל
רשימת רבנים עורכי חופות
מכרזי כח אדם
מכרזים פומביים
נהלים
רשימת מוהלים מוסמכים
עידכוני כשרות
בתי דין רבניים
חוקים, תקנות ונהלים
קישורים מומלצים
אודות | כתבו לנו | ראשי |
כל הזכויות שמורות 2017 מדינת ישראל ©
קידום אתרים
מנכ"ל מר עודד וינר
אודות הרבנות הראשית לישראל
קצת היסטוריה
מועצת הרבנות הראשית
מבנה ארגוני
ארכיון תמונות
עולם הרבנות
לשכות הרבנים הראשיים
דוברות והסברה
מחלקת אישות וגרות והמפקח על הנישואין
מחלקת יבוא
אגף הכשרות הארצי
מחלקת בריתות
מחלקת בחינות והסמכה
מינהלה
החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל
דו"ח חופש המידע
חוק חופש המידע
רשימת רבנים מנהלי מחלקת כשרות בישראל
רשימת רבנים עורכי חופות
מכרזי כח אדם
מכרזים פומביים
נהלים
רשימת מוהלים מוסמכים
עידכוני כשרות
בתי דין רבניים
חוקים, תקנות ונהלים
קישורים מומלצים